ExitOP x
Menü
Villámajánlatok onlineTombola Mi az onlinePénztárca?
op-piggy-bank
Spórolás számláló
Villámajánlatok onlineTombola Mi az onlinePénztárca?
Menü
Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

I. Fogalmak

Ügyfél: Azon természetes, vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasággal (továbbiakban úgy is, mint Szolgáltató) az Online Pénztárca Programhoz (továbbiakban úgy is, mint Szolgáltatás) való csatlakozás céljából szerzõdéses jogviszonyt létesít.

Inaktív felhasználó: Olyan személy, aki valamely szerzõdött Partnernél vásárlási tranzakciót bonyolított, vagy olyan szolgáltatást vett igénybe, mely tranzakció után a Partner vonatkozó szabályzata alapján kedvezmény illeti, a regisztráció megtörténtéig, annak elmaradása esetén a tranzakció bonyolítása napjától számított 14 napig (regisztrációs idõ). Az inaktív felhasználó adatai a regisztrációs idõ elteltével egyidejûleg törlésre kerülnek a Szolgáltatás rendszerébõl.

Aktív felhasználó: Olyan személy, aki valamely szerzõdött partnernél vásárlási tranzakciót bonyolított, vagy olyan szolgáltatást vett igénybe, mely tranzakció után a Partner vonatkozó szabályzata alapján kedvezmény illeti, és a regisztrációs idõ alatt adatai véglegesítése és a kedvezmény igénybevételére irányuló nyilatkozatot tett, valamint a regisztrációs adatlapot hiánytalanul kitöltötte, a rendszer regisztrációt jóváhagyó értesítésétõl kezdõdõen a regisztrációja törléséig.

Regisztrációs idõ: Az az idõtartam, mely alatt inaktív felhasználó a szolgáltatás igénybe vételérõl szóló szándéknyilatkozatot tehet, adatait véglegesítheti és a szolgáltatásba regisztrálhat. A regisztrációs idõ valamely szerzõdött Partnernél történt, Partner vonatkozó szabályzata alapján kedvezményre jogosító vásárlási tranzakció, vagy kedvezményre jogosító szolgáltatás igénybe vétele napjától számított 14 nap.

Adatok véglegesítése: A regisztrációs adatlap kitöltése és az ügyfél nyilatkozattétele arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, megadott adatai kezeléséhez a Szolgáltatás biztosítása érdekében hozzájárul.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.

Adatfeldolgozó: Aki az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasággal kötött szerzõdés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozók listáját a jelen Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

Online Pénztárca adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Online Pénztárca adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása - az alkalmazott eljárástól függetlenül, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel.

Adatkezelõ: Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint a jelen Szabályzat I. számú mellékletben meghatározott Partnerek, akik az adatok kezelésének célját meghatározzák, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Kedvezmény kibocsátó: a Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint jelen Szabályzat II. számú mellékletében meghatározott Kibocsátó Partnerek.

Kedvezmény Elfogadó: A Szolgáltatás honlapján (www.onlinepenztarca.hu) közéttett, illetõleg a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott valamennyi Partner.

Partnerek: Az Online Pénztárca Programhoz csatlakozó jogi személyek, melyek ügyfeleik vásárlói hûségét az Online Pénztárca Program segítségével kívánják növelni. Az Online Pénztárca Programban résztvevõ Partnerek mindenkori listáját az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság a Program honlapján (www.onlinepénztárca.hu) teszi közzé, valamint a Partnerek listáját az Adatkezelési Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

A mellékletek listája megtalálható az onlinePénztárca webáruházak menüpontjában

 

II. Alapelvek, ügyfelek adatainak kezelése, a kezelt adatok köre, jogorvoslat. Kártérítés, tájékoztatás.

Szolgáltató és a Partnerek személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelõen kezelnek. Az Ügyfél jelen Szabályzat tudomásul vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató és a Partnerek a jelen szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen szabályzatban meghatározott célból, és idõtartamban kezelje.

Jelen hozzájárulás önkéntes, átgondolt, határozott, a jelen Szabályzatban foglalt tájékoztatáson alapul és ezzel az Ügyfél félreérthetetlen hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

Szolgáltató az adatkezelési mûveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A jelen Szabályzatban rögzített adatkezelõ (Szolgáltató, illetõleg Szolgáltató által megbízott Adatkezelõ), illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. Szolgáltató, illetõleg Szolgáltató által megbízott Adatkezelõ a kezelt adatokat kiemelten védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelõ és az adatfeldolgozó külön intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történõ használatának megakadályozását, annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történõ helyreállíthatóságát, valamint azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépõ hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltató által végzett központi adatkezelés, –feldolgozás, valamint a Partnerek által végzett adatkezelés- és feldolgozás célja:

 • A Szolgáltatás mûködtetése, reklamációkezelés, visszaélések ellenõrzése és a Szolgáltatás rendeltetésszerû mûködésének felügyelete;
 • a keletkezõ forgalmak elszámolása az Ügyfelek és a Partnerek vonatkozásában; 
 • Ügyfelek és a Partnerek felé történõ, az Online Pénztárca Programba történõ regisztráció során, adatmódosítás és kiegészítés, valamint kedvezményekkel kapcsolatos tranzakciókkal összeföggõ információ-szolgáltatás;
 • Vásárlói szokások figyelése, megismerése, és személyre szabott ajánlatok kidolgozása és eljuttatása az Ügyfelekhez;
 • Az Ügyfelek vásárlásainak ösztönzése a Partnerekhez való hûségük fokozása érdekében;
 • Közremûködés a reklamációs ügyek rendezésében;
 • Ügyfelek tájékoztatása a promóciókról, a Szolgáltatás aktuális tartalmáról és a Partnerek akcióiról, valamint a Partnerek által meghirdetett, szervezett nyereményjátékban való részvételi lehetõségekrõl;
 • Ügyfelek tájékoztatása a Szolgáltató által meghirdetett, szervezett nyereményjátékban történõ részvételrõl, részvételi lehetõségekrõl.

Az Ügyfelek által a regisztrációs ûrlapon (vagy egyéb, kapcsolattartásra a felek által elfogadott úton) megadott adatokat, valamint a végrehajtott, kedvezménnyel kapcsolatos mûveleteket (a továbbiakban: tranzakciók) az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint jelen Szabályzat I. számú mellékletében felsorolt Partnerek kezelik, és az adatok feldolgozásával Szolgáltató - amennyiben a kezelendõ adatok terjedelme indokolja - adatfeldolgozó(ka)t bíz meg.

Szoltáltató az Ügyfél pénzügyi adatait üzleti titokként kezeli, ennek megfelelõen az Ügyfelek Online Pénztárca fiókban nyilvántartott Keretösszegérõl harmadik fél részére - ideértve saját szerzõdött Partnereit is - tájékoztatást nem ad. 

Szolgáltató részére Partner kizárólag az inaktív felhasználó nevét és a vásárláskor, vagy a Partnerhez történt regisztráció alkalmával megadott elektronikus levelezési címét adja át, továbbá a vásárlás során keletkezett, jóváírandó kedvezmény összegérõ szolgál információval. A szolgáltató jogosult egy darab aktiváló email küldésére az inakítv felhasználók felé. Az Ügyfelek egyéb, vásárlással, vagy kedvezményre jogosító szolgáltatás igénybe vételével összefüggõ adatait az egyes Partnerek saját maguk kezelik és dolgozzák (dolgoztatják) fel.

Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételére irányuló regisztrációval az Ügyféltõl érkezõ és a késõbbiekben keletkezõ és Ügyfél által rendelkezésre bocsátásra kerülõ alábbi adatokat (törzsadatok) kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel:

 • Ügyfél teljes neve,
 • Ügyfél neme,
 • Ügyfél születési éve,
 • Ügyfél lakcímének irányítószáma,
 • Ügyfél elektronikus levelezési cím,
 • Ügyfél regisztrációjához tartozó és felhasználható kedvezmény összege,
 • Regisztráció ideje,
 • Ügyfél reklamációi és ahhoz tartozó, a tranzakció beazonosításához szükséges adatok, hibabejelentések, kapcsolattartás körében tett megkeresések.

A kedvezménnyel összefüggõ tranzakciókat Szolgáltató kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel.

Szolgáltató a jelen Szabályzatban meghatározott célból adatfeldolgozót (alvállalkozó(ka)t) vehet igénybe, amennyiben a kezelt adatok terjedelme ezt szükségessé teszi. Az alvállalkozók által végzett adatfeldolgozás kizárólag Szolgáltató, vagy Partnerek által ajánlott üzleti lehetõségek közlését, az errõl való tájékoztatást, valamint a Szolgáltatás üzemeltetését célozza; azzal, hogy a szerzõdés minden esetben tartalmazza azt, hogy alvállalkozó köteles a szerzõdés (vagy az abban foglalt célok) megszûnését követõen a részére átadott adatokat helyreállíthatatlanul megsemmisíteni.

Ügyfelek tranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi elõírások betartása mellett – Szolgáltató, mint adatfeldolgozó székhelyén, illetõleg számítástechnikai alvállalkozó igénybe vétele esetén alvállalkozó, mint adatfeldolgozó székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra, elektronikus adattároló eszközök útján. A jelen szabályzatban részletezett, kezeléssel érintett adatok kizárólag Szolgáltató, mint adatfeldolgozó, illetõleg alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kijelölt munkatársai részére hozzáférhetõek.

Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a Programban részt nem vevõ harmadik személyek részére történõ továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

Szolgáltató a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jogosult az Ügyfeleket Partnerei üzleti ajánlatairól az Ügyfél elõzetes hozzájárulása alapján közvetlenül megkeresni. Az Ügyfél a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonható Szolgáltató honlapján feltüntetett, mindenkori ügyfélszolgálati elektronikus levélcímre küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonását követõen az ügyfélnek közvetlen üzleti ajánlat nem küldhetõ.

Szolgáltató az Ügyfelek adatait kizárólag az Online Pénztárca Programban való részvétel tartama alatt kezeli, és azokat a részvétel megszûnését követõen 15 napon belül véglegesen törli. Szolgáltató Partnerektõl kapott, inaktív felhasználók adatait kizárólag a Szolgáltatásról történõ egyszeri tájékoztatás adására használja fel, és azokat - amennyiben az inaktív felhasználó 14 napon belül nem regisztrálja magát az Online Pénztárca Programban, Szolgáltató a kapott adatokat véglegesen és helyreállíthatatlan módon törli a rendszerébõl.

Szolgáltató az Online Pénztárca Programban történõ részvétel megszûnését követõen, az Ügyfél által külön dokumentumban megadott marketing-nyilatkozatban foglalt írásbeli hozzájárulás esetén az adatkezelést folytatja, az adatok törlését a külön nyilatkozatban foglaltak szerint, az abban engedélyezett felhasználásra is tekintettel mellõzi.

Ügyfél a www.onlinepenztarca.hu oldalon feltüntetett ügyfélszolgálat menüponton mindenkor feltüntetett elektronikus levelezési címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl. Ügyfél ezen kérelmére Szolgáltató írásban részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. A tájékoztatást Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthetõ módon küldi meg Ügyfélnek. A tájékoztatás díjmentes.

Ügyfél jogosult a Szolgáltató jogszerû adatkezelését, azt biztosító hozzájárulását, a Szolgáltatóhoz intézett írásos, ügyfélszolgálathoz elektronikus levél útján tett bejelentéssel részben vagy egészben visszavonni és egyben személyes adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni. A Szolgáltató gondoskodik a személyes adatok valamennyi, felügyelete alatt álló adatkezelõ általi törlésérõl, helyesbítésérõl vagy zárolásáról. Amennyiben Ügyfél az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával lehetetlenné teszi a kedvezmény nyújtását, vagy egyéb, a Szolgáltató Online Pénztárca Programhoz kapcsolódó jogainak érvényesítését, illetve kötelezettségeinek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal az Online Pénztárca Programban való részvétel felmondását jelenti Ügyfél részérõl.

A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl adatkezelõ az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Személyes adat zárolására a Szolgáltató által szervezett nyereményjáték esetében nincs lehetõség, a törlés iránti kérelemmel Ügyfél automatikusan kizárja magát a játékból.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fõvárosban a Fõvárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az adatkezelõt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelõ és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ügyfél kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a Szolgáltatótól. Az általa igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért is az Ügyfél felé Szolgáltató, mint adatkezelõ tartozik felelõsséggel, egyebekben minden adatkezelõ az egymás közötti jogviszonyban a saját maga által folytatott adatkezelésért tartozik felelõsséggel. Szolgáltató mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelése körén kívül esõ, elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a Partnerek közremûködésével az Online Pénztárca Program nagyobb sikere érdekében idõszakos akciókat hirdessenek, és ezen akciókra külön szabályokat állapíthatnak meg, melyekrõl a Szolgáltató, vagy a Partnerek értesítik Ügyfeleiket.

Szolgáltató a saját döntése alapján más vállalatokat Partnerként az Online Pénztárca Programba bevonhat. A csatlakozó Partner a Programban való részvétellel a többi Partnerhez hasonló módon Kibocsátó Partnerré (kedvezmény közvetlen jóváírására jogosulttá és elfogóvá), illetõleg Partnerré (kedvezmény elfogadóvá) válhat. Ennek megfelelõen változhatnak a kedvezmény juttatására vonatkozó szabályok, melyekrõl a résztvevõk írásos tájékoztatást kapnak, valamint Szolgáltató az Ügyfelek részére a Partnerek aktuális ajánlatairól és akcióiról, nyereményjátékairól közvetlenül értesítést küldhet. 

Az oldalt megtekintő, az oldal böngészésével hozzájárul, hogy un. sütiket tároljunk az eszközön, melyről az oldal megtekintésre kerül, a szolgáltatás minőségének javítása érdekében.

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok minden Partnerre nézve kötelezõek.

Nyerj Te is
az onlineTombolával!
Vegyél részt TE is INGYENES játékunkban!
Hamarosan jönnek az új nyeremények!
Tombolázok
Bezár
villamajanlatok-widget Villámajánlatok villamajanlatok-widget
Szuper spórolás
LIMITÁLT IDEIG
Megnézem